Najčastejšie otázky

Kde sú uložené moje údaje?

Údaje všetkých užívateľov sú uložené v datovom centre na území EÚ. Je zabezpečené náhradné napájanie ako aj vysokorýchlostné internetové pripojenie.

 

 

Sú moje údaje v bezpečí?

Bezpečnosť dát je prvoradá z hľadiska poskytovania každej cloudovej služby. Vaše údaje sú určite na bezpečnejšom mieste, než ich máte teraz u seba. Bezpečnosť údajov je zaistená najprv fyzicky, ďalej z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti tj. máte ich vždy k dispozícii a jednak z hľadiska archivácie a zálohovania

Fyzické zabezpečenie

Dátové centrum je umiestnené v chránenom a stráženom objekte s 24 hodinovým dozorom a zákazníckym servisom. Serverové miestnosti sú priebežne monitorované a klimatizované. Ochranný systém ani samotný rozmer serverov neumožňuje krádež techniky.
 

Prevádzková bezpečnosť

Údaje sú uložené na redundandnom (viackrát zabezpečenom) diskovom poli, kde v prípade poruchy na jednom disku automaticky preberie jeho miesto ďalší disk bez toho, aby uživateľ to zaregistroval. Podobne je to aj v prípade poruchy ostatných komponentov serveru (procesor, pamäť, ...), u ktorých sa výmena robí bez prerušenia prevádzky.

Bezpečnosť zálohovaných dát

Na serveri denne prebieha zálohovací mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby každé dátové prostredie bolo archivovaný v dennom a mesačnom cykle. Využíva sa archivačný mechanizmus Vema Správce. Výsledkom je, že sa vždy vytvoria denné (po-ne) a mesačné (RRRR.MM) archívy. Následne tieto archívy sú synchronizované do služby, ktorá umožňuje tieto archívy zdielať. V tejto službe je pre každého zákazníka umožnený prístup k jeho archívom. Okrem toho si každý zákazník môže kedykoľvek archivovať svoje dáta na lokálny disk.

Ochrana proti neoprávnenému prístupu

Server je zabezpečený firewallom, ktorý prepúšťa komunikáciu len na portoch vyhradených pre Vema V4Server a súvisiace komponenty. Okrem toho samotné dátové centrum má vyspelé siťové obranné prvky a mechanizmy, ktoré sú určené na odvrátenie útokov. 

 

 

Kto sa dostane k mojim údajom?

Krátka odpoveď: komu to povolíte. Úplná odpoveď: Každý užívateľ má pridelené užívateľské meno a heslo. Jeho identita je overená autentizačnou službou Vema. Pri komunkácii sa využíva 1024-bitové šifrovanie prenášaných informácií. Po overení identity sa v konfiguračnej databáze určí, ku ktorým dátovým prostrediam má daný užívateľ prístup. Za utajenie prihlasovacích informácií plne zodpovedá užívateľ.

Okrem prihlásených užívateľov k vašim údajom sa môže dostať konzultant, ktorému dáte povolenie k požadovanému zásahu do dát.

 

Ako je to s ochranou osobných údajov?

Spôsob poskytnutia a rozsah služby je plne v súlade so zákonom 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ služby vystupuje podľa v zmysle § 4 odst. 2. písm. d) zákona v roli poskytovateľa. Ohľadne miesta ukladania dát spomínaný zákon určuje, že musia byť uložené na území Europskej únie, čo je tiež splnené. Podrobnosti rieši zmluva o poskytovaní služby DataWex Cloud, ktorá je dostupná na vyžiadanie.

 

 

Je to dostatočne výkonné?

Služba DataWex Cloud je prevádzkovaná na vyhradenom virtuálnom serveri, ktorý má dostatok výkonu a ukladacieho priestoru na obslúženie aktívnych užívateľov. Vzhľadom na zvolenú koncepciu riešenia, v prípade potreby je kedykoľvek možné zvýšiť výkon serveru behom niekoľkých minút. Rýchlosť uploudu internetového pripojenia je 10 Mbps, čo s prehľadom stačí vzhľadom na množstvo prenášaných dát vo všetkých reláciach.

 

Čo sa stane keď mi vypadne internet?

  Táto otázka má 2 aspekty:
 1. Ak sa to stane počas práce s aplikáciu, môžete stratiť maximálne posledný neuložený záznam. Ak server zistí, že niektorý pripojený klient neočakávane prestal komunikovať, regulárne ukončí bežiacu aplikáciu, ako keby ste to robili vy.
 2. Nie ste pripojený ale potrebovali by ste pracovať. Pre tieto prípady navrhujeme mať záložné mobilné internetové pripojenie. V súčasnosti sa dá zriadiť predplatený mobilný internet, z aktoré platíte len za to, koľko ste využívali. Týmto spôsobom môžete mať zálohu pripojenia za jednotky eur mesačne.

 

Ako dostanem informáciu o nových verziách?

Informáciu o distribúcii novej verzie alebo aktualizácie dostanete ako štandardne cez informačný kanál Správy Vema. Z praktických dôvodov uvoľnené verzie sa na server služby inštalujú až s krátkym omeškaním pre prípad kritických chýb v novej verzie. Po nainštalovaní novej verzie na server sa vám prevedú dáta a dostanete informačný mail, v ktorom sa popisujú hlavné novinky.
V prípade blížiaceho termínu ďalšej distribúcie sú užívatelia informovaní v predstihu napr. o tom, že pred nasadením novej verzie majú prejsť do ďalšieho mesiaca.
 

 

Musím sa starať o archiváciu?

O bežný prevádzkový archív vašich dátových prostredí sa vôbec nemusíte starať. Na serveri beží služba, ktorá denne vytvára archívy. Vytvárajú sa denné a mesačné archívy. Denné archívy sa ukladajú v týždennom cykle, to znamená kedykoľvek sa môžete vrátiť k stavu až týždeň pred aktuálnym dátumom.

Okrem toho sa na serveri ukladajú aj archívy, ktoré sa tvoria automaticky pred prevodom dát na novú verziu aplikácie.

Vyššie uvedené služby samozrejme nevylučujú, aby ste si kedykoľvek vytvorili archív svojich dát na lokálne medium.

Ako sa dostanem k svojim archívom?

Svoje archívy si kedykoľvek môžete stiahnuťz webu. Pre každú organizáciu existuje webová stránka, na ktorej sú prístupné všetky jej archívy, aj niekoľko rokov dozadu. Na túto stránku je odkaz priamo na informačnom paneli Vema Centra. Kliknutím na tento odkaz sa vám otvorí zoznam existujúcich archívov.

Budem platiť aj Veme?

Ano. Svoje dáta na serveri spracovávate pod svojou licenciou, za ktorú platíte presne tak, ako doteraz. Náplňou služby DataWex Cloud je poskytovanie jednak technického zázemia a jednak poskytovanie systémových a aplikačných služieb.

Čo dostanem za svoje peniaze?

Využívaním služby DataWex Cloud dostanete nasledovné plnenia:

Technické zázemie

 • výpočtový výkon
 • úložný priestor
 • operačná pamäť
 • operačný systém
 • internetové pripojenie
 • neustále napájanie

Systémové služby

 • prevádzka a konfigurácia V4 serveru
 • inštalácia nových verzií aplikácií aj systémových komponentov
 • zabezpečenie automatickej archivácie
 • zabezpečenie chodu serveru
 • dostupnosť vašich dát z celého sveta

Aplikačné služby

 • prevod dát na nové verzie
 • prechod na nový rok
 • predĺženie licencie
 • prístup do báze znalostí
 • možnosť využívať systém Zákazníckej podpory DataWex

 

Vyššie uvedené činnosti sú zahrnuté v cene služby. Okrem toho môžete požiadať aj o osobné konzultácie, tvorbu zostáv, úpravu makiet a iné zásahy vo vašom prostredí. Tieto služby sú hradené zvlášť na základe realizovaných výkonov.

Koľko ma to bude stáť?

Vzhľadom k tomu, že celá služba beží na virtuálnom serveri v cloudu a prevádzkové náklady sa rozdeľujú medzi veľký počet užívateľov, dokážeme cenu služby udržať na veľmi nízkej úrovni. Orientačná cena na jedno aktívne dátové prostredie na mesiac nie je viac hodinová sadzba aplikačného konzultanta.

Ak jedna osoba spracováva viac organizácií, každá organizácia musí byť užívateľom služby. 

Okrem pravidelného mesačného poplatku ešte účtujeme aj jednorázovú sadzbu 100 € za aktiváciu služby. Táto jednorázová cena zahŕňa výjazd k zákazníkovi, inštaláciu na jeho počítači, umiestnenie a konfiguráciu jeho prostredia na serveri.

Za použitie služby budete platiť štvrťročne, vždy na začiatku štvrťroka.

Koľko času zaberie aktivácia služby?

Prechod na službu DataWex vieme zabezpečiť v priebehu jedného dňa. Pred výjazdom k zákazníkovi na serveri pripravíme všetko potrebné a v závislosťi od objemu vašich dát celý proces dokončime za niekoľko hodín.

Môžem pracovať aj z domu?

Samozrejme!

Jedným z impulzov na vznik služby DataWex Cloud bol práve zvýšený počet požiadaviek zákazníkov na zabezpečenie prístupu k aplikáciam Vema tak, aby mohli pracovať aj z domu. Na počítači, z ktorého chcete pristupovať k svojim údajom stačí nainštalovať a nakonfigurovať aplikáciu Vema Klient a za 10 minút môžete začať pracovať.

Akým spôsobom poskytujete podporu pre vašich zákazníkov?

 

Naši užívatelia majú vo svojom Vema Centre pripravených niekoľko odkazov, ktoré ich nasmerujú na požadovanú stránku. Príklad vidíte na obrázku nižšie

 

Ak užívateľ má otázku alebo problém, zadá požiadavku do Centra podpory DataWex, kde sa z tejto požiadavky vytvorí tzv. ticket. Zákazník obratom dostane potvrdzujúci mail. Vybavenie požiadavky po prihlásení do sytému je možné sledovať pomocou webového rozhrania. Komunikácia s riešiteľom prebieha prehľadným spôsobom. Každý mail vždy obsahuje celú históriu komunikácie. 

Okrem toho je možné samozrejme požiadať aj o telefonický kontakt. V prípade, že máme podozrenie na problém, ktorý súvisí s počítačom užívateľa, pripájame sa pomocou aplikácie TeamViewer.

Ak je nutný zásah do dát, požiadame o súhlas užívateľa. Ak vyriešenie problému nie je v našich silách, môžeme ho presunúť konzultantom Vemy, o čom bude zákazník informovaný. V prípade potreby môže aj konzultant Vemy pristúpiť k týmto údajom.